Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU Inštitut za primerjalno pravo
Pravni viri

Zakonodaja - antitrust

a) Pogodba o delovanju Evropske unije (povezava)

Člen 101

1. Kot nezdružljivi z notranjim trgom so prepovedani vsi sporazumi med podjetji, sklepi podje­tniških združenj in usklajena ravnanja, ki bi lahko prizadeli trgovino med državami članicami in katerih cilj oziroma posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, zlasti tisti, ki:

(a) neposredno ali posredno določajo nakupne ali prodajne cene ali druge pogoje poslovanja;
(b) omejujejo ali nadzorujejo proizvodnjo, trge, tehnični razvoj ali naložbe;
(c) določajo razdelitev trgov in virov nabave;
(d) uvajajo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji in jih tako posta­vljajo v podrejen konkurenčni položaj;
(e) pogojujejo sklepanje pogodb s tem, da sopogodbeniki sprejmejo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih pogodb.

2. Vsi sporazumi ali sklepi, ki jih ta člen prepoveduje, so nični.

3. V naslednjih primerih se lahko določi, da se določbe odstavka 1 ne uporabljajo za:
- sporazume ali skupine sporazumov med podjetji,
- sklepe ali skupine sklepov podjetniških združenj, in usklajeno ravnanje ali skupine usklajenih ravnanj, ki prispevajo k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga oziroma k pospeševanju tehničnega ali  gospodarskega napredka, pri čemer zagotavljajo potrošnikom pravičen delež doseženih koristi, in ki:
(a) zadevnim podjetjem ne določajo omejitev, ki za doseganje teh ciljev niso nujne;
(b) takšnim podjetjem glede znatnega dela zadevnih izdelkov ne dajejo možnosti izključitve konku­rence.

Člen 102

Kot nezdružljiva z notranjim trgom je prepovedana vsaka zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na notranjem trgu ali njegovem znatnem delu, kolikor bi lahko prizadela trgovino med državami članicami.

Takšna zloraba je zlasti:
(a) neposredno ali posredno določanje nepoštenih nakupnih ali prodajnih cen ali drugih nepoštenih pogojev poslovanja;
(b) omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega razvoja na škodo potrošnikov;
(c) uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji, ki slednje postavlja v podrejen konkurenčni položaj;
(d) sklepanje pogodb, ki sopogodbenikom narekujejo sprejetje dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih pogodb.

b) Uredbe

 • Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (povezava)
  Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (povezava)
 • Uredba Sveta (ES) št. 411/2004 z dne 26. februarja 2004 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3975/87 in o spremembi Uredbe (EGS) št. 3976/87 in Uredbe (ES) št. 1/2003 v zvezi z zračnimi prevozi med Skupnostjo in tretjimi državami (povezava)
  Council Regulation (EC) No 411/2004 of 26 February 2004 repealing Regulation (EEC) No 3975/87 and amending Regulations (EEC) No 3976/87 and (EC) No 1/2003, in connection with air transport between the Community and third countries (povezava)
 • Council Regulation (EC) No 1419/2006 of 25 September 2006 repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (povezava)
  Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (povezava)
 • Uredba Sveta št. 19/65/EGS z dne 2. marca 1965 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov in usklajenih ravnanj (povezava)
  Council Regulation N° 19/65/EEC of 2 March 1965 on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices (povezava)
 • Uredba Sveta (ES) št. 1215/1999 z dne 10. junija 1999 o spremembi Uredbe št. 19/65/EGS o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov in usklajenih ravnanj (povezava)
  Council Regulation (EC) No 1215/1999 of 10 June 1999 amending Regulation No 19/65/EEC on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices (povezava)
 • Uredba Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (povezava)
  Commission Regulation 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices (povezava)
 • Uredba Komisije (EU) št. 461/2010 z dne 27. maja 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (povezava)
  Commission Regulation (EU) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 1400/2002 z dne 31. julija 2002 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj na področju motornih vozil (povezava)
  Commission Regulation 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (povezava)
  Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices (povezava)
 • Uredba Sveta (EGS) št. 2821/71 z dne 20. decembra 1971 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj (povezava)
  Council Regulation No 2821/71 on application of Article 85 (3) [now 81 (3)] of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices  (povezava)
 • Uredba Komisije (EU) št. 1217/2010 z dne 14. decembra 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov o raziskavah in razvoju (povezava)
  Commission Regulation No 1217/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the functioning of the European Union to categories of research and development agreements (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 2658/2000 z dne 29. novembra 2000 o uporabi člena 81(3) Pogodbe pri skupinah sporazumov o specializaciji (povezava)
  Commission Regulation (EC) No 2658/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of specialisation agreements (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 772/2004 z dne 27. aprila 2004 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine sporazumov o prenosu tehnologije (povezava)
  Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 2659/2000 z dne 29. novembra 2000 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine sporazumov o raziskavah in razvoju (povezava)
  Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements (povezava)
 • Uredba Komisije (EU) št. 267/2010 z dne 24. marca 2010 o uporabi  člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj v zavarovalniškem sektorju (povezava)
  Commission Regulation (EC) of 24 March 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector (povezava)
 • Uredba Sveta (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (povezava)
  Council Regulation (EC) No 487/2009 of 25 May 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector (povezava)
 • Uredba Sveta (ES) št. 1419/2006 z dne 25. septembra 2006 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi (povezava)
  Council Regulation (EC) No 1419/2006 of 25 September 2006 repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services (povezava)
 • Uredba Sveta (ES) št. 246/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (povezava)
  Council Regulation (EC) No 246/2009 of 26 February 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) (povezava)
 • Uredba Komisije (ES) št. 906/2009 z dne 28. septembra 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (povezava)
  Commission Regulation (EC) No 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) (povezava)
 • Uredba Sveta (ES) št. 169/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi konkurenčnih pravil za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh (povezava)
  Council Regulation (EC) No 169/2009 of 26 February 2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway (povezava)

c) Slovenska zakonodaja

 • Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1 - NPB3) (povezava)
  • Uredba o postopku odpustitve ali znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih (povezava)
 • Zakon o prekrških (ZP-1 - UPB8) (povezava)
 • Kazenski zakonik (KZ-1 - NPB1) - 225. člen (povezava)
 • Obligacijski zakonik (OZ - UPB1) (povezava)
 • Zakon o pravdnem postopku (ZPP - NPB6) (povezava)
 • Zakon o upravnem sporu (ZUS-1 - NPB1) (povezava) + odločba US U-I-16/10-10 (93/2011) in odločba US U-I-181/09-15 (98/2011)
  • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP - NPB5) (povezava)

d) Pravno nezavezujoči akti

 • Osnutek Smernic - Ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitve člena 101 ali 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Javno posvetovanje - (povezava)
 • Bela knjiga o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (COM(2008) 165 konč) (povezava)
 • Zelena knjiga - Odškodninske tožbe zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (KOM(2005) 672 konč.) (povezava)
 • Obvestilo Komisije o sodelovanju Komisije Evropskih skupnosti in nacionalnih sodišč (2004/C 101/03)
  Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC (povezava)
 • Obvestilo Komisije o sodelovanju znotraj mreže uradov za varstvo konkurence (2004/C 101/03) Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities (povezava)
 • Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (2006/C 210/02) (povezava)
  Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No 1/2003 (povezava)
 • Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah (2006/C 298/11) (povezava)
  Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (povezava)
 • Obvestilo Komisije o obravnavi prijav s strani komisije Evropskih skupnosti po 81. in 82. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (2004/C 101/05)
  Commission Notice on the handling of complaints by the Commission under Articles 81 and 82 of the EC Treaty (povezava)
 • Obvestilo Komisije o dobrih praksah za izvajanje postopkov v zvezi s členoma 101 in 102 PDEU (2011/C 308/06) (povezava)                                                                                                         Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU (2011/C 308/06) (povezava)
 • Obvestilo Komisije o pravilih za vpogled v spis Komisije v zadevah na podlagi členov 81 in 82 Pogodbe ES, členov 53, 54 in 57 Sporazuma EGP in Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2005/C 325/07) (povezava)
  Commission Notice on the rules for access to the Commission file in cases pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty, Articles 53, 54 and 57 of the EEA Agreement and Council Regulation (EC) No 139/2004 (povezava)
 • Obvestilo Komisije o neformalnih smernicah glede aktualnih vprašanj v zvezi s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki se pojavljajo v posameznih primerih (usmeritvena pisma) (2004/C 101/06)
  Commission Notice on informal guidance relating to novel questions concerning Articles 81 and 82 of the EC Treaty that arise in individual cases (guidance letters) (povezava)
 • Komunikacija Komisije Evropskih skupnosti - Obvestilo - Smernice o uporabi člena 81(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (2004/C 101/08)
  Communication from the Commission - Notice - Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (povezava)
 • Obvestilo Komisije o sporazumih manjšega pomena, ki neznatno omejujejo konkurenco po členu 81(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (de minimis) (2001/C 368/07) (povezava)
  Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis) (povezava)
 • Obvestilo Komisije o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava (97/C 372/03) (povezava)
  Commission notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community      competition law (povezava)
 • Obvestilo Komisije Smernice o vertikalnih omejitvah (2000/C 291/01) (povezava)
  Commission notice - Guidelines on Vertical Restraints (povezava)
 • Obvestilo Komisije Smernice o uporabi člena 81 Pogodbe ES za sporazume o horizontalnem sodelovanju (2001/C 3/02) (povezava)
  Commission Notice - Guidelines on the applicability of Article 81 to horizontal co-operation agreements (povezava)
 • Obvestilo Komisije Smernice o uporabi 81. člena Pogodbe o ustanovitvi evropske skupnosti za sporazume o prenosu tehnologije
  Commission Notice - Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (povezava)

e) Povzetki zakonodaje EU

 • EU Competition Law , Rules Applicable to Antitrust Enforcement , Volume 1: General rules, Sitauation as at 1 December 2011 (povezava)
 • EU Competition Law, Rules Applicable to Antitrust Enforcement , Volume 2: Sector specific rules, Situation as at 1st December 2011 (povezava)


Praksa - antitrust

a) SEU

 • Baza odločb Sodišča in Splošnega sodišča na področju konkurence (povezava)

b) nacionalna sodišča

 • Baza sodnih odločb nacionalnih sodišč - aplikacija evropskega antitrusta (povezava)
 • Sodelovanje Evropske komisije z nacionalnimi sodišči - zahteva za posredovanje podatkov & amicus curiae (povezava)
 • Odškodninski zahtevki zaradi kršitev evropskega antitrusta (povezava)

c) Evropska komisija

 • Baza odločb Evropske komisije (povezava)

d) UVK/JAVK

 • Baza odločb in sklepov UVK/JAVK (povezava)
 
Vse pravice pridržane Konkurencnopravo.eu
Produkcija Sinus IKS