Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU Inštitut za primerjalno pravo
Temeljna literatura o omejevalnih ravnanjih

Domača:

 • Ahtik Meta / Vlahek Ana: Določanje odškodnin v primeru kršitev antitrusta; v: Dnevi slovenskih pravnikov 2011 od 13. do 15. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 37, št. 6/7), Ljubljana: GV Založba, 2011, str. 1344-1359.
 • Fatur Andrej / Podobnik Klemen: Competition Law in Western Europe and USA, SI/C, Slovenia/Commentary, Suppl. 318 (February 2011), Kluwer Law International, 2011.
 • Grilc Peter / Bratina Tanja / Galič Aleš / Kerševan Erik / Kocmut Mitja / Podobnik Klemen / Vlahek Ana / Zabel Bojan: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009.
 • Grilc Peter: Pravo Evropske unije (Zbirka Pravna obzorja, 17), 2. knjiga, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2004.
 • Grilc, Peter: (Razvoj) razmerja med temeljnimi pravicami in svoboščinami ter temeljnimi ekonomskimi svoboščinami ter pravili o konkurenci, Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2011, letn. 71, str. 117-141.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije), v: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, Podjetje in delo, Letn. 36, št. 6/7), Ljubljana, GV Založba, 2010, str. 1343-1354.
 • Grilc, Peter:  Meje konkurence, konkurenčne politike in konkurenčnega prava. Javna uprava, 2007, letn. 43, št. 1, str. 117-143.
 • Grilc Peter: Kršitev prava Skupnosti in posledice v primerih kršitve 86. člena PES, v: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, Podjetje in delo, Letn. 33, št. 6/7, Ljubljana, GV Založba, 2007, str. 1113-1124.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo EU po reformi - evolucija, redefinicija ali stagnacija?, Zbornik znanstvenih razprav, letnik 64 (2004), str. 157-179.
 • Grilc Peter: Reforma konkurenčnega prava v EU, Zbornik znanstvenih razprav, letnik 60, št. 2 (2000), str. 51-75.
 • Grilc Peter : Vsebina in pomen reforme konkurenčnega prava EU za slovensko pravo, Podjetje in delo, letnik 30, št. 6/7, str. 1288-1299.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo in konkurenčna politika ES : (protitrustovsko pravo in ureditev koncentracij), Evropsko pravo / [Janez Potočnik ... et al.], Ljubljana : Primath, 2004. Str. 455-505.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 2002
 • Grilc Peter: Meje konkurence, konkurenčne politike in konkurenčnega prava, Pravnik, letnik 51, št. 9/10 (1996), str. 467-492.
 • Grilc Peter: Koga varuje konkurenčno pravo in pred kom, Dnevi slovenskih pravnikov, od 17. do 19. oktobra 1996 v Portorožu, Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1996. - (Podjetje in delo, letnik 22, št. 5/6 (1996), str. 781-792.
 • Grilc Peter: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo, Dnevi slovenskih pravnikov 2002, Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2002. - Podjetje in delo, letnik 28, št. 6/7, str. 1476-1485.
 • Grilc Peter: Širitev članstva in konkurenčno pravo,  Evropsko gospodarsko pravo, Ljubljana, GV Izobraževanje, 2004.
 • Mitić Aleksandra: Reforma za konkurenco?, Pravna praksa, 2011, št. 16, str. 14.
 • Mitić Aleksandra / Rogl Marko: Slovenia, v: The European Antitrust Review 2013, A Global Competition Review Special Report, Global Competition Review, 2012.
 • Podobnik, Klemen / Vlahek Ana: Slovenia; v: KOECK, Heribert Franz (ur.), KAROLLUS, Margit Maria (ur.). Die Modernisierung des EG-Kartellrechts : erste Erfahrungen mit der VO 1/2003 : initial experiences with Regulation 1/2003 : premières expériences avec le règlement no 1/2003, (Kongress-Publikationen, 23, Bd., vol., tome 2), 1. Aufl. [Baden-Baden]: Nomos; Wien = Vienna = Vienne: Facultas.WUV, 2008, str. 281-288.
 • Podobnik Klemen: Reforma in Komisija ter Sodišče prve stopnje, Podjetje in delo, letnik 30, št. 6/7, str. 1300-1306.
 • Podobnik Klemen: Vpliv ameriškega antitrusta na konkurenčno pravo Evropske skupnosti in kontinentalnega pravnika, Dnevi slovenskih pravnikov 2001, Podjetje in delo, letnik 27, št. 6/7, str. 1213-1220.
 • Podobnik Klemen: Nova ekonomija in novi trendi v konkurenčnem pravu, Podjetje in delo, letnik 28, št. 6/7, str. 1486-1493.
 • Podobnik Klemen: Pravo in politika konkurence v Evropski uniji, Mednarodna konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Portorož, 21.-23. april. Ljubljana : Pravna fakulteta =Facultas iuridica, 2004. Str. 435-447.
 • Podobnik Klemen: Izzivi za Slovenijo ob reformi evropskega konkurenčnega prava, Evropsko gospodarsko pravo, Ljubljana : GV Izobraževanje, 2004.
 • Podobnik Klemen: Možnosti in spremenjena paradigma varstva konkurence - utemeljen premik iz javne v zasebno sfero?, Izbrane teme civilnega prava II, Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2007- str. 179-186.
 • Podobnik Klemen: Javni sektor in evropsko (konkurenčno) pravo, PP, Prav. praksa (Ljubl.), julij 1998, let. 17, št. 13, str. 5-6.
 • Podobnik Klemen: Državne pomoči: kdaj javni interes pretehta nad prostim trgom, v: [XIII. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 6-8, junij 2007], (Javna uprava, Letn. 43, št. 2), Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007, 2007, letn. 43, št. 2, str. 181-188.
 • Podobnik Klemen: Framing a new competition law for Slovenia, Global Competition Review, Aug./Sep. 1999, str. 20-21
 • Vlahek Ana: Amicus curiae, sodelovanje med slovenskimi sodišči, UVK in Evropsko komisijo v konkurenčnopravnih zadevah, Pravosodni bilten, 2009, letn. 30, [št.] 4, str. 301-330.
 • Vlahek Ana: Sodišča držav članic EU v novem sistemu izvajanja pravil antitrusta, EIF Working paper Series, 26, Wien: Institut für Europäische Integrationsforschung, [2006], 88 str.
 • Vlahek Ana : Reforma antitrusta v Evropski uniji, Podjetje in delo, letnik 30, št. 2 (2004), str.230-272.
 • Vlahek Ana: Dva nova instituta pred slovenskimi sodišči: amicus curiae in preliminary rulings, Podjetje in delo, Letnik 30, št. 6/7, str. 1317-1338.
 • Vlahek Ana: Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta. EvroPP, Pravna praksa, leto 28, št. 11, 2009, str. 44-46.
 • Vlahek Ana: Kolektivno varstvo v EU, Pravna praksa, 31. May 2012, y. 31, No. 21, GV Založba, Ljubljana, pp. 16-17.
 • Zabel, Bojan: Tržno pravo - teorija in praksa pravnega urejanja trga. Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1999.

Tuja:

 • Basedow Jürgen: Private Enforcement of EC Competition Law, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 25, 2007.
 • Basedow Jürgen / Wurmnest Wolfgang : Structure and Effects in EU Competition Law: Studies on Exclusionary Conduct and State Aid, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 47, 2011.
 • Buttigieg Eugène: Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest: A Comparative Analysis of US Antitrust Law and EC Competition Law, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 40, 2009.
 • Cseres Katalin Judit: Competition Law and Consumer Protection, Kluwer Law International, European Monographs Volume 49, 2005.
 • Cumming George / Spitz Brad / Janal Ruth: Civil Procedure Used for Enforcement of EC Competition Law by the English, French and German Civil Courts, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 24, 2007.
 • Cumming George(ed.) /  Freudenthal Mirjam(ed.): Civil Procedure in EU Competition Cases before the English and Dutch Courts, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 42, 2010.
 • Ekey Friedrich L. / Klippel Diethelm / Kotthoff Jost / Meckel Astrid / Grilc Peter / Podobnik Klemen / Braemer Antje: Heidelberger Kommentar zum Wettbewerbsrecht, (Heidelberger Kommentar), 2., neu bearbeit. Aufl, Heidelberg, C.F. Müller, cop. 2005. XXV, 1366 str.
 • Giannakopoulos Themistoklis K.: Safeguarding Companies' Rights in Competition and Anti-dumping/Anti-subsidies Proceedings,Kluwer Law International, International Competition Law Series; Volume 12, 2011.
 • Goyder Joanna / Albors-Llorens Albertina: Goyder's EC Competition Law, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Hildebrand Doris: The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, Third edition, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 39, 2009
 • Holmes Marjorie / Davey Lesley: A Practical Guide to National Competition Rules across Europe, Second Edition, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 13, 2007.
 • Jones Alison / Sufrin Brenda: EU competition law : text, cases, and materials, 4th ed., Oxford : Oxford university press, 2010.
 • Koeck Heribert Franz (ur.) / Karollus Margit Maria (ur.). Die Modernisierung des EG-Kartellrechts : erste Erfahrungen mit der VO 1/2003 : initial experiences with Regulation 1/2003 : premières expériences avec le règlement no 1/2003, (Kongress-Publikationen, 23, Bd., vol., tome 2). 1. Aufl. [Baden-Baden]: Nomos; Wien = Vienna = Vienne: Facultas, WUV, 2008.
 • Komninos Assimakis: EC Private Antitrust Enforcement, Decentralised Application Of EC Competition Law By National Courts, Hart Publishing (United Kingdom), 2008.
 • Langer Jurian: Tying and Bundling as a Leveraging Concern under EC Competition Law, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 30, 2007
 • Lianos Ioannis / Kokoris Ioannis / Sutton Alastair: The Reform of EC Competition Law, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 41, 2010.
 • Marco Colino Sandra: Competition Law of the EU and UK, Seventh Edition, Oxford University Press, 2011.
 • Mateus Abel M. / Moreira Teresa: Competition Law and Economics, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 31, 2007.
 • Milutinović Veljko: The 'Right to Damages' under EU Competition Law: from Courage v. Crehan to the White Paper and Beyond, Kluwer Law International, European Monograph Series Volume 73, 2010.
 • Østerud Eirik: Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competition Law: The Spectrum of Tests, Kluwer Law International, International Competition Law Series Volume 45, 2010.
 • Stoyanova Milena: Competition Problems in Liberalized Telecommunications Regulatory Solutions to Promote Effective Competition, Kluwer Law International, International Competition Law Series 35, 2008.
 • Van Bael & Bellis: Competition Law of the European Community, Fifth Edition, Kluwer Law International, 2010.
 • Van Bael Ivo: Due Process in EU Competition Proceedings, Kluwer Law International, 2011.
 • Whish Richard: Competition Law, 6th ed., Oxford : Oxford University Press, 2009.
 • Whish Richard / Bailey David: Competition Law, Seventh Edition, Oxford University Press, 2012.
 
Vse pravice pridržane Konkurencnopravo.eu
Produkcija Sinus IKS